Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Soerat Tjintah

Posted: July 24, 2011 in Uncategorized

Satoe hal echwal iang sangat menggangoe Ik poenja oeteg tempoh inieh jalah menoenggoe itoe satoe poetjoek soerat wangie sebagih balesan van Nonie tjantiek poedjaan atie. Matjem manah tiada itoe atie bisa tenang setenang batoe es -bening en dingien poela itoe poen, pasalnjah inieh soerat meroepaken editie perdana Ik poenja soerat tjintah ke satoe oknoem perempoewan. Bayangken sahadja satoe soerat tjintah pertama iang terbikien di tempoh Ik mingsih jongen ketjil, mingsih kelas doea MULO van pemerentah Oostindie poenja sekolah. Djahadie beloem ada itoe pengalaman barang satoe doea bidjie djato tjinta sama satoe oknoem prempoewan. mingsieh nihiel itoe poen.

Matjemmanah itoe bisa Ik dengen gagah beraninjah mengiriemken itoe satoe poetjoek soerat tjintah boewat Nonie tjantiek poedjaan atie padahal Ik mingsieh jongen ketjiel itoe poen? Mungkien sahadja matjem orang djawa poenja tamsiel “witing tresno djalaran saka kulina”. Sebagih jongen ketjiel di Ik poenja kampoeng itoe ada sematjem kewadjiban -djikalaw tida boleh dikataken soeatoe pemaksaan itoe poen, satoe kewadjiban mengadjie di satoe suraoe Ik poenja kampoeng impienan itoe Meneer Kjai A. Bahawie. Satoe oknoem kjai iang beloem sepenoehnja mengikoeti kandjeng Nabi, pasalnjah tjoema berbinieh satoe en tida pernah laie beranie nambah binieh, begitoe kata orang-orang kampoeng sebela, Ik sebagih jongen ketjiel tidak faham apa itoe makdsoednjah poen.

Sebab seriengnjah kitaorang bertemoe moeka di itoe madjelis ngadjie, mangka soedah temtoe boekan hal iang moestachiel itoe timboel rasa soeka van demen dari Ik poenja atie. Memandangjah dari arie ke arie semakien tjantiek sahadja nonie itoe. Darie segoempal senjoemnjah sahadja terbikien atie inie meriang rindoe. Darie gemeritjiek merdoe soeara lemboetnja sahadja soedah terbikien rasa inieh terdjoengkal asmara. Sedjoempoet kerling matanja sahadja soedah terbikien atie inieh maboek kepajang, matjem tjandoe sahadja itoe poen. Dan alamaaak djikalaw semilier angien membawa itoe baoe wangie toeboehnja, terbikien sesak napas sahadja dada inieh penoeh tjinta. en semoewah itoe meroepakaen satoe hal njata iang tak terbantahken itoe poen.

Rasa tjintah meroepaken satoe hal echwal iang terasa aneh menoeroet Ik -iang mana mingsih jongen ketjiel inieh. Djato tjintah ibarat berdiri di doea sisi, soerga en neraka sekaligoes, kebahagiaan iang membabie broetal en ketersiksaan dalem merindoe iang menggeboe-geboe. Doewa rasa mendjahadie satoe iang manah tiada satoe poen kosakata iang boleh bisa meloekisken itoe poen. Tjinta bisa membikien Ik tersenyam-senyoem sendirian matjem orang sinting bahkan hanja dengan memikirkannja sahadja. Laloe bisa mendjadie siksaan iang maha haibat karena merindoe poedjaan atie walaoepoen baroe sahadja setengah detik berlaloe ilang darie pandangan Ik poenja mata itoe poen. Elok tenan.

Dengan sebab itoelah, roepanjah djato tjinta djoewalah iang memboewat itoe Adam en Hawa haroes rela ditoeroenken dari soerga. Al Qoer’an sebagih kitab soetjie Ik poenja religie membikien tamsiel peroempamaan iang loear biasa itoe poen. Soerga itoe digambarken semendjak Adam mingsih djabang bajiek di dalem kandoengan iang tiada itoe merasaken panas terieknjah mataharie, tiada pernah merasaken lapar, tentrem en damai, hingga masa bahagia kanak-kanak iang tiada memikirken apapoen selain rasa senang en bahagia sahadja, hingga Adam mendjahadie remadja poeber yang moelaih tertariek akan lawan djenies sehingga itoe dilanda djatoe tjintah, iang digambarken sebagih memakan boeah khuldi, satoe boeah iang terlarang, karena itoe sebagih simboel boeah kedewasaan
sehingga montjoel itoe Djakoen van Adam en tomboehnja boeah dada ajoedara van Hawa.Sehingga boleh dikataken “selamet dateng di dunia wahai Adam en Hawa, en tinggalkenlah soerga inieh -kesenengan en kenjamananmu. Engkaoe soeda beranie makan itoe boeah terlarang mangkanjah hadapielah dunia inieh”. Begitoelah tjerita Adam en Hawa, mangka djikalaw ada jongen ketjiel iang moelaih itoe djato tjintah, kataken sahadja “Selamat datang di doenia wahai anak moeda, doenia iang akan teroes meneroes menoentoetmu….”

Satoe setengah tahoen Soedah Ik menoenggoe, tiada koendjoeng tiba itoe soerat balasanjah van nonie tjantiek poedjaan atie, matjem penantian iang sia-sia itoe poen. Akentapieh itoe hanjalah Ik poenja rasa sahadja. Sebab roepanjah baroe satoe setengah arie sahadja itoe Ik poenja soerat tjintah tertititpkeun sama itoe Soetartie Binti Sangied sebagih satoe toekang pos iang soenggoeh patoet dipoedjikeun, meskipoen itoe zonder postzegel akentapieh lebieh tjepat en tepat waktoe daripada itoe post kilat sekalipoen.Tempoh inieh Ik joega baroe tahoe djikalaw tjinta itoe sematjem koemendan van Kompenie poenja pradjoerit dalem mengatoer barisan sehingga bisa itoe memerintahken djaroem djam djalan di tempat, tijap Ik menengok itoe djam serasa berhentie sahadja.

Soetartie Bintie Sangied, satoe oknoem perempoewan Ik poenja tetangga iang soedah kawentar sebagih itoe koeli ambtenaar berdjoeloek penjiar van salah satoe radio partikelier. Satoe oknoem perempoewan iang tijada bisa membedaken itoe sedang siaran atawpoen tida, disebabken sakieng tjerewetnjah dia orang poenja moeloet, ibarat bediel van mesin iang sekali tariek itoe pelatoek maka moentah berhamboeran itoe peloeroe tiada tentoe arah. Meskipoen begitoeh dia orang lajak mendapatken itoe bintang djasa di bidang pertjintaan karena telah mengajarken Ik poenja ketrampilan menoelis soerat tjintah itoe poen. Sehingga Ik bisa itoe mengoempoelken semoewa kata tjintah iang ada di doenia inieh, merangkainjah mendjadie seikat kembang yang kemoedian Ik persembahkan kepada itoe Nonie tjantiek poedjaan atie.

Tempoh inieh sama sepertie arie-arie sepoelang sekolah, bergelantoengan di Pohon Djamboe bidjie depan ik poenja roemah mentjari tempat iang njaman oentoek sekedar mengintai dari kedjaoehan roemah itoe nonie tjantiek poedjaan atie, meskipoen sebenernjah iang keliatan itoe tjoema regol gerbang roemahnjah sahadja. Djarak iang tjoema tiga setengah kalie perlemparan batoe itoe dari Ik poenja roemah maimang loemajan mandjoer djoega sebagih obat rindoe menggeboe meskipoen tjoekoep dengen melihat itoe regol gerbang roemah Nonie tjantiek poedjaan atie, Terkadang ada bonoes djoega dengan melihat satoe kelebatan sahadja Nonie tjantik poedjaan atie poenja bajangan melintas, iang tjoekoep oentoek memboewat Ik berpegangan erat soepaja tida djato van pohon djamboe sakieng gegap gempitanja atie inieh. Pohon Djamboe satoe, pohon iang membikien Ik mendjiwai itoe peran sebagaih tjinta monjet poenja djoeloek, sehingga dengen soekarelanja bergelantoengan matjem monjet tjoema sekedar oentoek melihat itoe regol pintoe gerbang.

Tiga setengah tahoen soeda IK menoenggoe itoe soerat balesan iang tiada koendjoeng datang, dan itoe berartie baroe tiga arie menoeroet boemi, boemie orang-orang iang waras oetegnjah, iang tiada itoe terbodohken oleh tjinta. Betapa satoe poecoek kertas wangie dengan satoe amplop warna-warnie bertoeliskan “I Demen You” di depanjah, iang boleh terbeli di kota di itoe tempat Babah Oeng poenya toko, sedjaoh itoe ampat kilometer sambiel itoe nggendjot Ik poenya fiets onthel bodol -satoe fiet iang poenya boenyi sangat khas toelen itoe poen. ..cit..cit..cit… matjem pelihara tikoes sahadja Ik inieh. En sekalieh lagieh, betapa itoe tjinta membikin bodoh ik poenya oeteg, bagaimanah tidak itoe terbilang bodoh? Roemah nonie tjantiek Ik poenya poedjaan atie itoe tjoema tiga setengah kalie perlemparan batoe sahadja dari Ik poenja roemah, akentapieh Ik haroes membeli kertas soerat tjinta sialan iang wangi itoe sedjaoeh ampat kilometer dengan nggendjot fiets -opo ora edian toelen itoe poen? Satoe pesen moralnjah jalah djangan sekali doea kali djato tjintah bila koweorang poenja oeteg pengin teteup pinter itoe poen. Apa pasal boleh djahadi begitoe roepa? sebab djato tjintah itoe pake atie boekan pake oeteg en sijalnjah djoewa, roepanjah atie itoe tiada beroeteg poela itoe poen.

Ooh….. soerat tjintakoeh bilakah engkau akan terbalasken?

Advertisements

Djato Tjintah

Posted: July 2, 2011 in Uncategorized

“Hey Sinjo, matjem orang merijang sahadja kowe orang, lesoe en tiada dojan makan itoe poen?” matjem itoelah djikalaw Mamieh membikin itoe katjaw Ik poenya lamoenan.  Matjem mana itoe bisa djato tjintah boleh membikien itoe idoep keilangan iramanjah? makan tiada enak,  tidoer  tiada njenjak ito poen. Boleh djahadie djato tjintah itoe boleh digolongkeun sebagih siksaan boewat kita orang.

Semangkien kitaorang terlaloe amat sangat mentjintai itoe kitanjah poenja patjar, semangkien tersiksah itoe bathien bila merindoe. Boleh djahadie itoe  lebi baek di poekoeli orang van  satoe kampoeng daripada iang manah memahan rindoe dendem matjem ini poen. Maimang soedah tiga arie inieh Ik tiada itoe meliat Nonie tjantiek  poedjaan atie berangkat mengadjie ke surau tempat kita orang jongen ketjiel biasa mengadjie ke itoe Meneer Kjai A. Bahawie, satoe goeroe  ngadjie iang kondang van kitaorang poenjah kampoeng.

Soeda doewa poetjoek soerat tertitipken liwat itoe  Soetartie bintie Sangied sebagih satoe toekang post andalan kami poen, satoe oknuum toekang post iang bole djahadie lebih tepat waktoe daripada itoe postbode -toekang post van pemrentah Oostindie itoe poen. Tapi tiada satoe poetjoek soerat poen dibawa itoe Soetartie bintie Sangied sebaaih balesanjah. Matie akoeh…! bisa semangkin tiada enak mangan, ora djenak toroe sahadja inieh.

Dan inih arie di bawah itoe po’on tjengkeh samping Surau tempat kita orang mengadjie, poekloel toedjoeh lebie anambelas menit malem di soeatoe tempat doedoek iang berdjoeloek panggok – satoe tempat doedoek van bamboe itoe poen, Ik menoenggoe itoe Nonie tjantike poedjaan atie iang manah inieh arie soeda berangkat mengadjie lagih itoe poen. Djahadie tempoh inieh Ik berinisiatiep mentjegat itoe Nonie tjantiek poedjaan atie ontoek menanjakeun hal ikhwaal tiada terbalaskan soerat-soerat tjintah saia tempoh arie, iang membikin itoe tiada njenjak makan en tiada enak tidoer poen.

Roepanjah di tempoh inih joega Ik sedeng dilanda itoe penjakiet tjintah nomor sembilan “Djikalaw sampejan memkirken ataw deket dengan itoe poedjaan atie maka sampejan akan menderita sakiet djantoeng itoe poen”….ja benar sahadja tempoh Nonie mulaih mendeket itoe ke bawah po’on tjngkeh  tempat Ik menoenggoe semangkin tiada normal en tiada  karoewan sahadja itoe detak djantoeng…….nderedeg. Dan tepat si Nonie Tjantiek inih berdjalan  di depan Ik poenya idoeng mendadak sahadja ini moeloet sialan malah menjahadie bisoe tiada satoe patah doea kata terpatahken itoe poen. Iang Ik denger malah ada itoe soeara lemboet van bibir lemboet merahnjah ” Maapken beloem sempat menoelis soerat, salam kangen djoega”….ik tjoema bisa melongo sahadja itoe poen.

oOo…..Goestie Pengeran…..betapa indahnjah itoe  djato tjintah…

Passer Gedhe

Posted: April 10, 2011 in Uncategorized

“He Sinjo, djahadie ikoet kah tida?” Tereak Ejang Poetri, bikin itoe djantoeng mahoe tjopot sahadja dikagetin tereakan tempoh mingsih tidoer angler.

Tempoh itoe djikalaw mahoe ke Passer Gedhe van Tjilacap haroes gasiek bangoen pagieh sanget sebab haroes itoe naek kapal van kitaorang poenya tjeker alias djalan kakie, passal djikalaw taida gasiek bisa-bisa itoe passer soeda padang djembrang tiada orang barang satoe bidjie poen, sebab kawanen djahadie passer soeda barang temtoe boebar djalan itoe poen.

Itoe Ejang poetri djikalaw mahoe ke itoe Passer Gedhe soeda sedjak kemaren sore ianjah poenja hasiel van kebon -iang di kassie seboet itoe hasiel boemi- dipersiapkeun. Matjem gedang, pete, daoen melindjo van so dan laen sebagaehnjah tergantoeng itoe po’on van kebon iang lagieh berboeah.

Iang Ik soeka djikalaw ikoet itoe Ejang Poetrie ke Passer Gedhe adalah mampir boewat makan itoe tahoe masak van mbok ….ah Ik sampe loepa itoe simbok poenya djoeloek , pokoknjah lekker pisan itoe tahoe masak boewatanjah. Djikalaw nasieb awak lagieh beroentoeng bisa itoe ndjadjan sate ploes goelai kambing moeda van podjok passer.

Satoe lagieh iang Ik soeka djikalaw djahadie djamaah pengikoet Ejang Poetri ke Passer Gedhe soeda barang temtoe karenah poelangjah naek itoe dokar van andhong bin delman istimewah, dan temtoe sahadja doedoek di moeka disamping pak koesir iang bekerdja itoe poen.

ah..indahnja tempoh itoe

________________________________

gambar poenja Meneer Olie